Algemene verkoopvoorwaarden bijSTOX

Artikel 1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Definities Consument: iedere (rechts)persoon die met bijSTOX een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst bijStox: af te sluiten Handelsnaam van Franox Groep B.V., alsmede bedoeld iedere daaraan gelieerde onderneming Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand Overeenkomst: de overeenkomst tussen bijSTOX en Consument betreffende de koop, verkoop, levering en verhuur van de Producten, alsmede betreffende het uitvoeren van Werk Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door bijSTOX georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op Partij(en): Product(en): bijSTOX en Consument afzonderlijk afstand respectievelijk gezamenlijk tuinmarktartikelen, dierbenodigdheden en dierenvoeding (dibevo artikelen), artikelen op het gebied van recreatie, decoratie en sfeer, doe-het-zelf activiteiten en vrijetijdsbesteding, de verhuur van (tuin)gereedschap, en aanverwante artikelen en diensten Voorwaarden: deze Werk: algemene voorwaarden het verrichten van werkzaamheden die tussen bijSTOX en Consument zijn overeengekomen door Artikel 2 bijSTOX of Identiteit Deze Voorwaarden worden gebruikt door: een door van bijSTOX de ingeschakelde derde ondernemer Franox Groep B.V., handelend onder de naam bijSTOX, gevestigd te Sint Wirosingel 180, 6042KZ Roermond, KvK-nummer: 61087599, Btw-nummer NL854199986B01 Tuincentrum Heerlen B.V., gevestigd te In de Cramer 140, 6412PM Heerlen, KvK-nummer 14096993, Btw-nummer NL818609813B01 Tuincentrum Roermond B.V., gevestigd te Sint Wirosingel 180, 6042KZ Roermond, KvKnummer 13039786, Btw-nummer NL804620520B01 Tuincentrum Venlo B.V., gevestigd te Ariënsstraat 100, 5912PZ Venlo, KvK-nummer 12034259, Btw-nummer NL803605407B01 Artikel 3 Toepasselijkheid 3.1 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van bijSTOX (waaronder mede begrepen offertes of aanvragen daartoe) en door haar gesloten en af te sluiten Overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 3.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden (al dan niet elektronisch op zodanige wijze dat deze door de Consument eenvoudig kan worden opgeslagen) aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 3.3 De toepasselijkheid van de door Consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Consument afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn. 3.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden binden bijSTOX slechts, indien en voor zover door bijSTOX schriftelijk bevestigd. 3.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. Artikel 4 Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst 4.1 De aangeboden Producten van bijSTOX worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als in redelijkheid kan worden verlangd. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden bijSTOX echter niet. 4.2 Offertes voor het leveren van Producten en het verrichten van Werk worden schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de levering van de Producten en de uitvoering van het Werk verband houdende informatie. Consument is gehouden bijSTOX deze informatie te verstrekken. Consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door bijSTOX schriftelijk zijn bevestigd voor risico van Consument. 4.3 Een Overeenkomst tussen bijSTOX en Consument komt tot stand op het moment van acceptatie door Consument van het aanbod van bijSTOX en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt bijSTOX onverwijld langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door bijSTOX is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden. 4.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van bijSTOX of namens bijSTOX gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden bijSTOX slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door bijSTOX zijn bevestigd. 4.5 Alle wijzigingen in aangenomen Werk worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen bijSTOX en Consument onderling worden verrekend. Artikel 5 Retournering bij Overeenkomst die niet op afstand is gesloten 5.1 Onbeschadigde en ongebruikte Producten in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen binnen dertig (30) dagen na totstandkoming van een Overeenkomst die niet op afstand is gesloten, worden geretourneerd tegen restitutie van de koopprijs. Voor binnenen buitenplanten geldt een termijn van acht (8) dagen na aankoop/aflevering. Levende dieren kunnen niet retour gebracht worden. 5.2 Producten die op verzoek van Consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of Producten die op verzoek van Consument zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd. Artikel 6 Herroepingsrecht bij Overeenkomsten op afstand 6.1 De Consument heeft de mogelijkheid om een Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat bij Producten in op de dag na ontvangst van het Product door de consument of diens vertegenwoordiger, bij diensten gaat de bedenktermijn in op de dag van het aangaan van de Overeenkomst op afstand. 6.2 Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan bijSTOX retourneren, en zich richten naar de door bijSTOX verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 6.3 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Een eventuele aankoopprijs zal in geval van herroeping uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst retour of herroeping door bijSTOX worden gerestitueerd. 6.4 Het herroepingsrecht kan niet worden gebruikt voor Producten die op verzoek van Consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, Producten die op verzoek van Consument zijn besteld, Producten die zijn beschadigd of (deels) zijn verbruikt, en/of Producten zonder originele verpakking. Artikel 7 Prijzen 7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door bijSTOX opgegeven prijzen in euro, inclusief btw, echter exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen separaat worden geoffreerd. 7.2 Als binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn, maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft Consument bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te ontbinden. 7.3 Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. 7.4 Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door bijSTOX op verzoek van Consument uitgevoerd meerwerk en Consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of Consument na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan. Artikel 8 Verkoop en aflevering 8.1 Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend à contant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door bijSTOX aangegeven. 8.2 Verkoop en aflevering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door Consument. 8.3 Indien de Overeenkomst aflevering van de verkochte Producten inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door Consument opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. 8.4 Tenzij anders overeengekomen, dient Consument bestellingen binnen zeven (7) dagen na bericht van bijSTOX − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat Consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. 8.5 Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat bijSTOX Consument in het bezit van de gekochte Producten stelt of bijSTOX de Consument conform artikel 9 heeft bericht dat de Producten kunnen worden afgehaald/bezorgd en Consument deze niet binnen zeven (7) dagen heeft afgehaald of heeft laten bezorgen. Na aflevering gaat het risico van de Producten over op Consument. 8.6 bijSTOX mag er vanuit gaan dat de Producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is Consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij Consument bijSTOX over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd. 8.7 Voor zover gekochte Producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen bijSTOX en Consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij Partijen overeenkomen dat het om een vermoedelijke termijn gaat. 8.8 Bij overschrijding van de leveringstermijn, die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn, dient Consument bijSTOX schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat bijSTOX binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft Consument het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. 8.9 Bij overschrijding van een uiterste leveringstermijn heeft Consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. Artikel 9 Uitvoering en oplevering Werk 9.1 bijSTOX is gerechtigd de bestelling, het Werk of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij haar in dienst zijnde derden. 9.2 Onder oplevering van Werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan Consument. Het Werk wordt als en opgeleverd beschouwd: 9.2.1 indien bijSTOX aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk geheel is uitgevoerd of geplaatst deze het Werk heeft aanvaard; of 9.2.2 indien uiterlijk veertien (14) dagen zijn verstreken nadat bijSTOX schriftelijk aan Consument heeft meegedeeld dat het Werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en Consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; of 9.2.3 indien Consument het Werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Artikel 10 Betalingen van het Werk dat 10.1 Betaling vindt plaats in contanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is Consument van rechtswege in verzuim, is de vordering van bijSTOX direct opeisbaar en is daarover wettelijke rente verschuldigd. Consument dient daarbij tevens aan bijSTOX te voldoen alle redelijke buitengerechtelijke kosten die bijSTOX maakt. 10.2 bijSTOX kan bedingen dat Consument een vooruitbetaling van vijftig procent (50%) van de te betalen prijs voldoet. Artikel 11 Verhuur van (tuin)gereedschap door bijSTOX 11.1 Consument gebruikt het Product geheel onder eigen toezicht, leiding en verantwoordelijkheid en conform de door bijSTOX bijgeleverde instructie. Opdrachtgever is slechts gerechtigd het Product in overeenstemming met het doel, zoals omschreven in de Overeenkomst, te gebruiken. 11.2 Consument ontvangt het Product in goede staat. Consument is verplicht als een goed huisvader voor het Product te zorgen en deze deugdelijk te onderhouden/schoon te maken en het Product bij het einde van de Overeenkomst in dezelfde staat op te leveren, bij gebreke waarvan Consument gehouden is alle door bijSTOX geleden en te lijden schade te vergoeden. 11.3 Het is Consument verboden om het Product hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een derde in gebruik af te staan of aan een derde te verhuren. 11.4 Alle kosten die Consument maakt om het Product te gebruiken, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de kosten voor de stroomvoorziening, alsmede kosten strekkende tot normaal onderhoud komen voor rekening van Consument zelf. 11.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel dient Consument gebreken en/of storingen aan het Product onmiddellijk na ontdekking te melden bij bijSTOX. Artikel 12 Reclames 12.1 Reclames worden op vertoon van de originele kassabon in behandeling genomen. Consument dient de afgeleverde Producten bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuist, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Consument bijSTOX hierover in te lichten binnen veertien (14) werkdagen na aankoop/aflevering van de Producten. Voor binnen- en buitenplanten en levende dieren geldt een termijn van acht (8) dagen na aankoop/aflevering. Voor reclames met betrekking tot onvolkomenheden, die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij aflevering/aankoop derhalve niet zichtbaar zijn) geldt een uiterste termijn van zes (6) maanden na aflevering/aankoop, terwijl deze reclames binnen acht (8) dagen na constatering van de betreffende onvolkomenheid moeten zijn ingediend. Teruggave van de Producten dient te geschieden in overleg met bijSTOX in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Consument geacht de Producten (en de desbetreffende factuur) te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door bijSTOX niet meer in behandeling genomen. De reclame kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd. 12.2 Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een reclame, is de geschillenregeling in deze Voorwaarden van toepassing. Artikel 13 Garantie 13.1 bijSTOX staat er voor in dat de Producten en het Werk voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. bijSTOX staat er bovendien voor in dat de Producten en het Werk die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 13.2 bijSTOX staat niet in voor gebreken die na de (op)levering van de Producten en het Werk zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die Consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat bijSTOX in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 13.3 Vragen met betrekking tot producten welke gekocht zijn in de webshop, kunt u voorleggen aan de klantenservice van bijSTOX (info@bijSTOX.nl). Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 14.1 De eigendom van de geleverde Producten gaat pas op Consument over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Consument kan slechts over de Producten beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat Consument zulks niet zal doen, is bijSTOX op ieder moment gerechtigd de Producten terug te nemen. Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 15.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 15.2 Geschillen tussen bijSTOX en Consument over de totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten (op afstand), kunnen zowel door Consument als door bijSTOX worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. bijSTOX heeft zich daarvoor geregistreerd. 15.3 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien Consument zijn klacht eerst aan bijSTOX heeft voorgelegd. 15.4 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan bijSTOX is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 15.5 Indien Consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is bijSTOX aan deze keuze gebonden. Indien bijSTOX dit wil doen, moet zij Consument schriftelijk vragen zich binnen vijf (5) weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. bijSTOX dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 15.6 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Heb je een vraag over gras?

Op onze pagina met veelgestelde vragen vind je antwoorden op heel veel vragen die te maken hebben met de aanleg en het onderhoud van gazon.

Bereken direct, online je prijs!

Kies zelf een datum om ze thuis te laten bezorgen of haal je graszoden op bij één van onze afhaallocaties bijSTOX tuincentrum Heerlen, Maasbracht en Roermond. Afhalen kan vanaf 5 m² en bezorgen vanaf 30 m².

Eerstvolgende leverdata
 
Laden...